Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram Geodetické práce - Příbram

FAQ

Pokud nejste zběhlí v předpisech stavebního a katastrálního úřadu a nejste si jistí, co všechno potřebujete pro úkony spojené se stavbami a pozemky, je tato stránka určena právé Vám.

Samozřejmě tu nenaleznete předpisy a zákony, ale stručný a snad přehledný návod jak postupovat při nejčastějších činostech, týkajících se nemovitostí a tedy také geodézie a zeměměřictví.

Na naší stránce se kolaudací rozumí "doklady o účelu užívání stavby" podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. tj.:
a) kopie oznámení stavebníka o záměru užívání dokončené stavby potvrzená podatelnou stavebního úřadu + potvrzení stavebního úřadu o tom, že údaje o způsobu užívání stavby v ohlášení katastrálnímu úřadu odpovídají skutečnosti (jsou pravdivé)
b) Kolaudační souhlas podle §122 stavebního zákona

Chystám se k oznámení o užívání stavby (ke kolaudaci)

Stavební úřad požaduje:

 • vytyčení prostorové polohy stavby geodetem a jako doklad vytyčovací náčrt
 • oznámení o užívání stavby
 • geometrický plán novostavby
 • zaměření inženýrských sítí na pozemku (tj.vodovodní, plynové, elektrické vedení)

Potřebuji zapsat rozestavěnou stavbu do Katastru nemovitostí

Rozestavěná budova se od 1.1.2014 již nezapisuje do katastru

Potřebuji zapsat dokončenou stavbu do Katastru nemovitostí

Katastrální úřad požaduje:

 • geometrický plán
 • žádost o zápis rozestavěné stavby na formuláři katastrálního úřadu (musí obsahovat ověřené podpisy všech stavebníků)

Rozestavěná budova se zapisuje do katastru na základě ohlášení jejího vlastníka doloženého:

 • geometrickým plánem pro vyznačení rozestavěné budovy
 • čestným prohlášením vlastníka s jeho úředně ověřeným podpisem, že se jedná o rozestavěnou budovu
 • doklady o budoucím užívání budovy (o vymezeném budoucím způsobu využití budovy)
  * To jsou dle stav.zákona : Kopie ohlášení stavby stavebnímu úřadu (§ 105 stavebního zákona) potvrzená podatelnou stavebního úřadu. Ohlášení jednoduchých staveb a jejich změn uvedených v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona (stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, podsklepené a se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím atd.) se stavebnímu úřadu doručuje (předkládá) na zákonem předepsaném formuláři, který je uveden jako příloha č. 1 k
 • podklady pro zápis vlastnického práva k budově
  To znamená dle staveb.zákon: Jako vlastník nově evidované budovy se podle § 5 odst. 6 katastrálního zákona zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena,nebo stavebník, který na pozemku stavbu provedl, pokud se listinou neprokáže,že vlastníkem je někdo jiný

Projektant potřebuje podklady pro stavbu domu/cesty/kanalizace

 • když potřebuji znát výškové poměry na pozemku pro projektování usazení domu do terénu, pro projekt kanalizace, pro projekt cesty atd.
 • zaměření výškopisu a polohopisu s výstupem DWG

K mému pozemku je přisloučen díl pozemku jiného vlastníka

 • z důvodu deformace vlastnicví pozemků minulým režimem se někdy stane,že je do mojí parcely přisloučen pozemek jiného vlastníka a já nemohu parcelu nebo dům prodat nebo s nimi jinak nakládat.
 • V tom případě je potřeba geometrický plán na rozdělení pozemku podle skutečného vlastnictví nebo podle hranic užívání

Potřebuji znát přesný tvar domu

 • když potřebujete znát nepravidelný tvar stavby(např. pro stavbu nové střechy) vyhotovíme zaměření s výstupem DWG

Potřebuji povolit činnost nebo právo na cizím pozemku (věcné břemeno)

 • Věcná břemena omezují vlastníka nemovitostí ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco strpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věčným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určitě nemovitostí, nebo patří určitě osobě.
  • Věcná břemena omezují vlastníka nemovitostí tak, že mu ukládají nějakou povinnost.
  • Povinnost vyplývající z věčného břemene omezuje vlastníka nemovitostí.
  • Práva i povinnosti z věcných břemen jsou vždy spojena s vlastnictvím nemovitostí.
  • Právo z věčného břemene patří vždy určitě osobě, bez ohledu na to, zda je vlastníkem.
 • Zápis věcného břemene se provádí buď k celé parcele,nebo k části parcely podle geometrického plánu ve kterém je vyznačeno,jaká část pozemku podléhá věcnému břemeni.